Статут удруженја – Клуб монархиста

Члан 1.

Удружење грађана „Клуб Монархиста“(у даљем тексту Клуб Монархиста) основано је као нестраначко, невладино и непрофитно удружење грађана који испуњавају услове за чланство, наведене овим Статутом, са циљем афирмације демократских начела и система вредности, афирмацијом идеје монархије, сарадњом са сличним удружењима и асоцијацијама на нивоу републике Србије са циљем васпостављања уставне парламентарне монархије. У остварењу тих циљева Клуб Монархије се користи ненасилним и демократским средствима не прихватајући недемократске и насилне методе.

Члан 2.

Основни циљ Клуба Монархиста је афирмација и унапређење демократије, ширење идеје монархије, сарадња са сличним удружењима и асоцијацијама на нивоу Србије.

Члан 3.

Назив удружења: Клуб Монархиста Клуб Монархиста има седиште у Београду

Члан 4.

Члан Клуба Монархиста може бити пунолетно лице држављанин Србије и које прихвата циљеве Клуба Монархиста и Статут. Одлуку о пријему у чланство доноси Управни одбор а на предлог активног члана Клуба Монархиста. Чланство се стиче потписивањем приступнице, Члан може иступити из чланства давањем писмеме изјаве о иступању. Чланство у Клубу Монархиста престаје дужом неактивношћу члана. Одлуку о престанку чланства доноси Управни одбор. Постоји право жалбе на одлуку Управног одбора, коју члан подноси Скупштини у року од 15 дана. О жалби се одлучује на Скупштини.

Члан 5.

Члан има право да: 1. Равноправно са другим ћлановима има учествује у остваривању циљева Клубу Монархиста. 2. Непосредно учествује у одлучивању на Скупштини, као и преко органа Клуба Монархиста. 3. Бира и буде биран у органе Клуба Монархиста. 4. Буде благовремено и потпуно информисан о раду и активностима Клуба Монархиста.

Члан је дужан да:

  1. Активно доприноси остваривању циљева Клуба Монархиста.
  2. Учествује, у складу са интересовањем, у активностима Клуба Монархиста.
  3. Обавља друге послове које му повери Управни одбор.

 

Члан 6.

Органи Клба Монархиста су Скупштина, Управни одбор и Надзорни одбор.

Члан 7.

Скупштину Клуба Монархиста чине сви чланови. Скупштина се редовно састаје једном годишње. Ванредна седница Скупштине може се заказати на образложени предлог Управног одбора, као и на писмену иницијативу најмање једне трећине чланства. Скупштина: 1. Доноси план и програм рада: 2. Усваја Статут, као и измене и допуне Статута: 3. Разматра и усваја, најмање једном годишње, извештај Управног одбора. 4. Раматра и усваја финансијски план и извештај. 5. Бира и разрешава чланове Управног одбора, при чему се о евентуалној жалби о разрешењу расправља и одлучује на Скупштини. Скупштина пуноправно одлучује ако је присутна најмање једна половина чланства. Скупштина одлучује већином гласова присутних чланова. За одлуку о изменама и допунама Статута неопходна је двотрећинска већина гласова присутних чланова.

Члан 8.

Управни одбор је извршни орган Клуба Монархиста, који се стара о спровођењу циљева Клуба Монархиста , који су утврђени овим Статутом. Управни одбор има десет чланова, које бира и опозива Скупштина. Управни одбор из реда својих својих чланова бира председника, заменика и секретара. Председник Управног одбора представља и заступа Клуб Монархиста. Заменик председника и секретар су овлашћени да у отсуству председника управног одбора, заступају Клуб Монархиста и потписује сва финансијска и новчана документа у име Клуба Монархиста. Мандат чланова Управног одбора је четири године и могу се поново бирати на исту функцију.

Члан 9.

Управни одбор: 1. Руководи радом Клуба Монархиста између две седнице Скупштине и доноси одлуке ради остваривања циљева Клуба Монархиста. 2. Организује редовност рада Клуба Монархиста. 3. Порева задатке појединим члановима Клуба Монархиста. 4. Доноси финансијске одлуке. 5. Одлучује о покретању поступка за измене и допуне Статута, сопственом иницијативом или на предлог најмање пет чланова Клуба Монархиста и припрема предлог измена и допуна, који подноси Скупштини на усвајање. Управни одбор пуноважно одлучује ако је присутно најмање једна половина чланова, а одлуке доноси већином гласова присутних чланова.

Члан 10.

Надзорни одбор контролише финансијско пословање Клуба Монархиста и о уоченим неправилностима, без одлагања, обавештава Управни одбор. Надзорни одбор има три члана које бира Скупштина. Мандат чланова надзорног одбора траје четири године и могу бити поново бирани. Надзорни одбор подноси извештај на свакој седници Скупштине.

Члан 11.

Рад Клуба Монархиста је јаван. Управни одбор се стара о редовном обавештавању чланова и јавности о раду и активностима Клуба Монархиста непосредно, односно путем саопштења за јавност.

Члан 12.

Ради остварења својих циљева Клуб Монархиста успоставља контакте и сарађује са сличним Удружењима и Асоцијацијама на територији Србије

Члан 13.

Клуб Монархиста прибавља средства путем добровољне чланарине и донација.

Члан 14.

Клуб Монархиста престаје са радом одлуком Скупштине, као и другим случајевима предвиђеним законом. У случају престанка рада, имовина Клуба Монархиста пренеће се на Црвени крст Србије.

Члан 15.

Клуб Монархиста има печат кружног облика на којем по ободу ћириличним писмом исписано Клуб Монархиста Београд, док је на централном делу лого укрштене руке са четири одсила у штиту као симбол слоге и јединства и круном изнад.

Члан 16.

Клуб Монархиста има лого укрштене руке са четири одсила у штиту и круном изнад са леве стране круне слово К , а са десне стране слово М, испод пише Клуб Монархиста ћириличним писмом.

Члан 17.

Овај Статут ступа на снагу даном усвајања од стране Оснивачке Скупштине Клуба Монархиста, а примењиваће се од дана уписа у регистар код надлежног органа..