ОБЕЛЕЖЕНО 25 ГОДИНА ПОСТОЈАЊА КРУНСКОГ САВЕТА – 25 YEARS OF CROWN COUNCIL CELEBRATED

Канцеларија Њ.К.В. Престолонаследника Александра II

_______________________________________________

The Office of H.R.H. Crown Prince Alexander II

 

 

Јубиларна 25-годишњица Крунског Савета обележена је поменом преминулим члановима Саветодавних тела Круне у дворској капели Светог Андреја Првозваног, након чега је уприличен и свечани пријем на Краљевском Двору.

Годишњици су присуствовали Њихова Краљевска Височанства Престолонаследник Александар и Принцеза Катарина, чланови Саветодавних тела Круне, њихове породице и пријатељи, као и представници верских заједница и званице из јавног и културног живота Србије.

„Саветодавна тела Круне учествовала су, било директно, било индиректно, у догађањима која су обележила протеклих четврт века наше историје. У неким активностима су били драгоцени и успешни, у неким мање, али никада и нигде нису били ни некорисни ни штетни! То је веома битно и у томе се огледа исправност њиховог избора. Са собом су носили велики ауторитет који није био резултат чињенице да су чланови Савета, већ чињенице да они јесу Савет. Они су галерија портрета и индивидуалних врлина и вредности који нашу историју чине јединственом, и нашом и општечовечанском. Они су ареопаг Србије. Свакако не само они, али српског ареопага без њих нема нити може бити“, рекао је Њ.К.В. Престолонаследник Александар.

Присутнима се обратио и господин Драгомир Ацовић, председавајући Крунског савета и члан Крунског већа:

„Када протекне двадесет пет година имате проблем да то време лоцирате у сећању. Двадесет пет година је неодређени сажетак времена, нешто што није довољно давно да би прешло у легенду, нити довољно скоро да би се могло посматрати као недовршени део садашњице. Двадесет пет година је много мало, и мало много.

Саветодавна тела Круне су и даље оно што су и до сада била: оаза умерености, толеранције и свести о пореклу, данашњем тренутку и судбини. Ми смо скуп добронамерних индивидуа, окупљених око заједничке визије. Ми нисмо заједница истомислећих, ми смо гремијум одговорних. Нико није постао члан саветодавног тела Круне да би се о њему чуло или да би постао познат; ко год се овде нашао већ је имао и име и дело, и то је уложио у част и привилегију да својим саветом и знањем помогне јединој националној институцији коју ни један политички фактор не осећа као своју, али је сви виде као феномен који их самим својим постојањем неугодно подсећа да постоји нешто што је изван дневне политике и партикуларних интереса. То није самохвалисање, то је чињеница“, рекао је господин Драгомир Ацовић.

Овом приликом саопштена су именовања у Саветодавним телима Круне и уручене повеље о додели краљевских одликовања.

За члана Крунског Већа (КВ) именован је господин Ђурђе Нинковић, правник и адвокат.

За чланове Крунског Савета (КС) именовани су академици Коста Чавошки, Милован Данојлић , Милосав Тешић, Марко Бумбаширевић и господин Владан Вукосављевић

За члана Крунског Кабинета (КК) именован је господин Љубодраг Грујић.

Следеће личности су одликоване краљевским орденима (азбучним редом презимена):

Проф. др Чедомир Антић, КС, у рангу великог крста Ордена белог орла,

Инж.арх. Драгомир Ацовић, КВ, БО1, КЗ3, у рангу великог официра Ордена Карађорђеве звезде,

Мр. инж. Душан Бабац, КВ, БО1, рангу командира Ордена Карађорђеве звезде,

Проф. др Душан Батаковић, КВ, БО1, ОФ1, ОАП 3, у рангу командира Ордена Карађор-ђеве звезде,

Академик Матија Бећковић, КС, БО1, у рангу командира Ордена Карађорђеве звезде,

Академик Марко Бумбаширевић, КС, у рангу великог крста Ордена круне,

Г. Владан Вукосављевић, КС, у рангу великог крста Ордена белог орла,

Г. Владимир Гајић, КК, у рангу великог крста Ордена круне,

Академик Мирослав Гашић, КС, БО1, у рангу командира Ордена Карађорђеве звезде,

Г. Љубодраг Грујић, КК, БО2, у рангу великог крста Ордена круне,

Г. Ђорђе Ђуришић, КС, у рангу великог крста Ордена белог орла,

Г. Зоран Живановић, КС, у рангу великог крста Ордена белог орла,

Г. Владан Живуловић, КС, у рангу великог крста Ордена белог орла,

Проф. Др Драгољуб Кавран, КС, БО1, у рангу командира Ордена Карађорђеве звезде,

Академик Душан Ковачевић, КС, БО1, у рангу командира Ордена Карађорђеве звезде,

Г. Емир Немања Кустурица, КС, у рангу великог крста Ордена белог орла,

Г. Предраг Марковић, КС, БО1, у рангу командира Ордена Карађорђеве звезде,

Проф. др Слободан Марковић, КС, у рангу великог крста Ордена белог орла,

Г. Драгослав Мицић, КК, у рангу великог крста Ордена круне,

Проф. др Војислав Миловановић, у рангу великог крста Ордена круне,

Проф. др Никола Моравчевић, КС, БО1, у рангу командира Ордена Карађорђеве звезде,

Проф. др Павле Николић, КС, БО1, у рангу командира Ордена Карађорђеве звезде,

Г. Ђурђе Нинковић, КВ, у рангу великог крста Ордена белог орла,

Г. Миладин Милошевић, у рангу великог крста Ордена круне,

Др Милан Париводић, КС, БО1, рангу командира Ордена Карађорђеве звезде,

Проф. др Момчило Павловић, у рангу великог крста Ордена круне,

Академик Слободан Перовић, КС, БО1, рангу командира Ордена Карађорђеве звезде,

Г. Мирко Петровић, КК, у рангу великог крста Ордена круне,

Г. Драган Рељић, у рангу великог крста Ордена Св. Саве,

Г. Милорад Савићевић, КК, у рангу великог крста Ордена круне,

Г. Дарко Спасић, КС, у рангу великог крста Ордена белог орла,

Академик Димитрије Стефановић, у рангу великог крста Ордена круне,

Инж. Бранко Терзић, КВ, БО1, ЈК1, у рангу командира Ордена Карађорђеве звезде,

Г. Зоран Трифуновић, КК, у рангу великог крста Ордена круне,

Академик Коста Чавошки, КС, у рангу великог крста Ордена белог орла,

Проф. др Богољуб Шијаковић, КС, БО1, у рангу командира Ордена Карађорђеве звезде.

 

25 YEARS OF CROWN COUNCIL CELEBRATED
The 25th Anniversary of the Crown Council was marked by the memorial service for the deceased members of the Advisory Bodies of the Crown in the Royal Chapel of St. Andrew the First-Called, followed by a reception at the Royal Palace.
The Anniversary was attended by Their Royal Highnesses Crown Prince Alexander and Crown Princess Katherine, the members of the Advisory Bodies of the Crown, their families and friends, as well as by the representatives of religious communities and guests from public and cultural life of Serbia.
„Advisory Bodies of the Crown took part, either directly or indirectly, in the events that marked the past quarter of a century of our history. In some of those activities they were valuable and successful, in some other less, but never and nowhere were they useless or harmful! This is very important, and this reflects the righteousness of their choice. All of them have a great authority that is not a result of the fact that they are the members of the Council, but of the fact that they are the Council! They are a gallery of portraits and individual virtues and values that make our history unique, both ours and of the whole humanity. They are the Areopagus of Serbia. Certainly not only them, but Serbian Areopagus does not and cannot exist without them“, said HRH Crown Prince Alexander.
The present were addressed by Mr Dragomir Acovic, chairman of all the Crown Bodies and a member of the Privy Council:
“When twenty five years has gone by you have a problem to locate that period in your memory. Twenty five years is a rather vague summary of the time, something that is not long enough to become a legend, nor recent enough to be seen as part of an unfinished present. Twenty five years is at the same time too long and too short.
Advisory Bodies of the Crown are still what they have so far been: an oasis of moderation, tolerance and awareness of the origin and destiny of today’s time. We have a set of well-meaning individuals gathered around a common vision. We are not a community of like-minded, we are a gremium of the responsible. Nobody has become a member of the Advisory Bodies of the Crown to be heard about or to become well known; whoever came here already had the name and work, invested in the honor and privilege to help by the advice and knowledge the only national institution that no political factor feels as their own, but everyone sees it as a phenomenon that by its mere existence embarrassingly reminds that there is something beyond daily politics and particular interests. This is not boasting, it is a fact”, said Mr. Dragomir Acovic.
On this occasion the appointments of the new members of the Advisory Bodies were announced and Royal Orders were awarded.
Academician Miroslav Gasic, was appointed a member of the Privy Council (PC).
Academicians Kosta Cavoski, Milovan Danojlic Milosav Tesic and Marko Bumbasirevic, as well as Mr Vladan Vukosavljevic were appointed members of the Crown Council (CC)
Mr Ljubodrag Grujic was appointed a member of the Crown Cabinet (CCb).
The members of the Advisory Bodies of the Crown were awarded the Royal Orders (in alphabetical order):
Prof. Cedomir Antic, CC, in the rank of Grand Cross the Order of the White Eagle;
Mr Dragomir Acovic, PC, WE1, SK3, in the rank of Grand Officer the Order of Karadjordje’s Star;
Mr Dusan Babac, PC, WE1, in the rank of Commander of Karadjordje’s Star;
Prof. Dusan Batakovic, PC, WE1, OF1, OAP 3, in the rank of Commander the Order of Karadjordje’s Star;
Academician Matija Beckovic, CC, WE1, in the rank of Commander the Order of Karadjordje’s Star;
Academician Marko Bumbasirevic, CC, in the rank of Grand Cross the Order of the Crown;
Mr Vladan Vukosavljevic, CC, in the rank of Grand Cross the Order of the White Eagle;
Mr Vladimir Gajic, CCb, in the rank of Grand Cross the Order of the Crown;
Academician Miroslav Gasic, CC, WE1, in the rank of Commander the Order of Karadjordje’s Star;
Mr Ljubodrag Grujic, CCb, WE2, in the rank of Grand Cross the Order of the Crown;
Mr Djordje Djurisic, CC, in the rank of Grand Cross the Order of the White Eagle;
Mr Zoran Zivanovic, CC, in the rank of Grand Cross the Order of the White Eagle;
Mr Vladan Zivulovic, CC, in the rank of Grand Cross the Order of the White Eagle;
Prof. Dragoljub Kavran, CC, WE1, in the rank of Commander the Order of Karadjordje’s Star;
Academician Dusan Kovacevic, CC, WE1, in the rank of Commander the Order of Karadjordje’s Star;
Mr Emir Nemanja Kusturica, CC, in the rank of Grand Cross the Order of the White Eagle;
Mr Predrag Markovic, CC, WE1, in the rank of Commander the Order of Karadjordje’s Star;
Prof. Slobodan Markovic, CC, in the rank of Grand Cross the Order of the White Eagle;
Mr Dragoslav Micic, CCb, in the rank of Grand Cross the Order of the Crown;
Prof. Vojislav Milovanovic, in the rank of Grand Cross the Order of the Crown;
Prof. Nikola Moravcevic, CC, WE1, in the rank of Commander the Order of Karadjordje’s Star;
Prof. Pavle Nikolic, CC, WE1, in the rank of Commander the Order of Karadjordje’s Star;
Mr Djurdje Ninkovic, PC, in the rank of Grand Cross the Order of the White Eagle;
Mr Miladin Milosevic, in the rank of Grand Cross the Order of the Crown;
Mr Milan Parivodic, CC, WE1 in the rank of Commander the Order of Karadjordje’s Star;
Prof. Momcilo Pavlovic, in the rank of Grand Cross the Order of the Crown;
Academician Slobodan Perovic, CC, WE1, in the rank of Commander the Order of Karadjordje’s Star;
Mr Mirko Petrovic, CCb, in the rank of Grand Cross the Order of the Crown;
Mr Dragan Reljic, in the rank of Grand Cross the Order of St. Sava;
Mr Milorad Savicevic, CCb, in the rank of Grand Cross the Order of the Crown;
Mr Darko Spasic, CC, in the rank of Grand Cross the Order of the White Eagle;
Academician Dimitrije Stefanovic, in the rank of Grand Cross the Order of the Crown;
The Hon Branko Terzic, PC, WE1, YK1, in the rank of Commander the Order of Karadjordje’s Star;
Mr Zoran Trifunovic, CCb, in the rank of Grand Cross the Order of the Crown;
Academician Kosta Cavoski, CC, in the rank of Grand Cross the Order of the White Eagle;
Prof. Bogoljub Sijakovic, CC, WE1, in the rank of Commander the Order of Karadjordje’s Star.

 

32 42 51 61 71

Краљевски Двор

Односи с јавношћу

Beograd 11040, Srbija

Tel:  +381 11 306 4000

Fax: +381 11 306 4040

E-пошта: pr@dvor.rs

Posetite www.dvor.rs

Public Relations

The Royal Palace

Belgrade 11040,Serbia

Tel: +381 11 306 4000

Fax:+381 11 306 4040

E-mail: pr@dvor.rs