РЕХАБИЛИТАЦИЈА ПРЕСТОЛОНАСЛЕДНИКА АЛЕКСАНДРА – REHABILITATION OF CROWN PRINCE ALEXANDER

Канцеларија Њ.К.В. Престолонаследника Александра II

_______________________________________________

The Office of H.R.H. Crown Prince Alexander II

 

 DSC7380

Председништво Президијума Народне скупштине Федеративне Народне Републике Југославије донело је 8. марта 1947. године Указ који је потписао др Иван Рибар:

Копија оригиналног документа може да се погледа на адреси: http://goo.gl/v5Echq

 

УКАЗ

На основу члана 16, став 3, члана 17, став 2 Закона о држављанству Федеративне Народне Републике Југославије од 1. јула 1946. године и на основу члана 14, став 3 Закона о врстама казни од 14. августа 1946. године, а у вези члана 4, тачке 23 Закона о Президијуму Народне скупштине ФНРЈ, Председништво Президијума Народне скупштине Федеративне Народне Републике Југославије

 

ОДЛУЧУЈЕ

Одузима се држављанство Федеративне Народне Републике Југославије и конфискује целокупма имовина:

 

Петру Александра Карађорђевиђа,

Александру Петра Карађорђевића,

Томиславу Александра Карађорђевића,

Андреју Александра Карађорђевића,

Марији Александра Карађорђевића,

Павлу Арсена Карађорђевића,

Олги Павла Карађорђевића,

Александру Павла Карађорђевића,

Николи Павла Карђорђевича и

Јелисавети Павла Карађорђевића

 

сада сви у иностранству.

Спровођење ове одлуке поверава се Влади Федеративне Народне Републике Југославије.

У. бр. 392

8. марта 1947. године у Београду

 

ПРЕДСЕДНИШТВО ПРЕЗИДИЈУМА НАРОДНЕ СКУПШТИНЕ ФЕДЕРАТИВНЕ НАРОДНЕ РЕПУБЛИКЕ ЈУГОСЛАВИЈЕ

Секретар

М. Перуничић, с.р.

Председник

Др Иван Рибар, с.р.

 

Горенаведени указ данас је проглашен правно ништавим.

 

EXPLANATION ABOUT REHABILITATION TODAY OF HRH CROWN PRINCE ALEXANDER

 

The Presidency of the Presidium of the National Assembly of the People’s Federal Republic of Yugoslavia decreed 8 March 1947 the following signed by Dr Ivan Ribar:

See copy of original document http://goo.gl/v5Echq

DECREE (Translation)

On the basis of Article 16 Paragraph 3, Article 17 Paragraph 2 of the Law on Citizenship of the People’s Federal Republic of Yugoslavia (FNRJ) from 1 July 1946, and on the basis of Article 14 Paragraph 3 of the Law on the Types of Punishments from 14 August 1946, concerning Article 4 Paragraph 23 of the Law of the Presidium of the National Assembly of the FNRJ, the Presidency of the Presidium of the National Assembly of the People’s Federal Republic of Yugoslavia has reached the following

D E C I S I O N:

The citizenship of the People’s Federal Republic of Yugoslavia is taken away, and the entire property is confiscated from:

Peter of Alexander Karageorgevich

Alexander of Peter Karageorgevich

Tomislav of Alexander Karageorgevich

Andrej of Alexander Karageorgevich

Maria of Alexander Karageorgevich

Paul of Arsen Karageorgevich

Olga of Paul Karageorgevich

Alexander of Paul Karageorgevich

Nicola of Paul Karageorgevich

Elizabeth of Paul Karageorgevich now all abroad.

Conducting of this verdict is entrusted to the Government of the People’s Federal Republic of Yugoslavia.

Administrative Number 392

8 March 1947

In Belgrade

THE PRESIDENCY OF THE PRESIDIUM OF THE NATIONAL ASSEMBLY OF THE PEOPLE’S FEDERAL REPUBLIC OF YUGOSLAVIA SECRETARY PRESIDENT

(Signed) Secretary M. Perunicic President Dr Ivan Ribar

 

Today the above decree was declared null and void.

 

Краљевски Двор

Beograd 11040, Srbija

Tel:  +381 11 306 4000

Fax: +381 11 306 4040

Posetite www.dvor.rs

 

Public Relations

The Royal Palace

Belgrade 11040,Serbia

Tel: +381 11 306 4000

Fax:+381 11 306 4040